Alchymisti – pravidlá hry

Setup

Š       Na stôl rozložte hrací plán

Š       Zamiešajte balíček surovín.

Š       Zamiešajte balíček akčných kariet.

Š       Zamiešajte balíček hrdinov. V hre 4 hráčov 1 hrdinu náhodne vyraďte.

Š       Na počítadle konferencií (vpravo na pláne) umiestnite priehľadný žetón (vyzerá ako zlaťák, ale je bezfarebný) na prvé políčko.

Š       Každý hráč dostane tienitko, stojan na scanovanie surovín, tabuľku na poznámky a prípadne kartičku s nápoveďou.

Š       Každý hráč dostane 5 malých drevených kociek vo svojej farbe. Väčšie drevené kocky umiestnite na pole „Zbieranie surovín (určenie poradia)“. Drevené kolečká umiestnite na počítadlo reputácie.

Š       Každý hráč navyše dostane sadu 8 kariet na dražbu vo svojej farbe a sadu 8 kariet pečatí vo svojej farbe

Š       Na pole „Obchod s artefaktmi“ umiestnite artefakty, usporiadané podľa sily, najlepší na vrchu. V hre 3 hráčoch sa vyradí artefakt 5 a v 2 hráčoch navyše artefakt 4.

Š       Karty teórií, žetóny s látkami a karty s úlohami rozložte viditeľne niekde vedľa hracieho plánu

Š       Vylosujte začínajúceho hráča a položte pred neho veľké drevené kolečko (žetón začínajúceho hráča).

Š       V aplikácii kliknite na „Generovať novú hru“

Základná hra

Každému hráčovi rozdajte 3 suroviny (náhodne z balíčka surovín) a 2 zlaťáky

Pokročilá varianta (s postavami)

Zamiešajte karty postáv. Každý hráč si vylosuje 2 postavy z ktorých si jednu vyberie.

Počet surovín a zlaťákov, s ktorými hráč začína je zobrazený v pravom hornom rohu na kartičke postavy.

Princíp hry

Každý hráč reprezentuje jedného alchymistu, ktorý tvorí elixíry zo surovín. V hre existuje 8 rôznych surovín a každej z nich je náhodne priradená jedna z 8 látok. Akú látku jednotlivé suroviny obsahujú hráči nevedia. Toto priradenie je náhodne vygenerované a uložené v aplikácii.

Kombinovaním rôznych surovín však hráči môžu vytvárať elixíry. Pomocou experimentovania s rôznymi kombináciami môžu odhaliť, aké látky suroviny obsahujú, pretože to, aký elixír z dvojice surovín vznikne, závisí práve na tom, aké látky sú v nich obsiahnuté.

Každá surovina obsahuje jednu z nasledujúcich látok:

V hre existuje 6 druhov elixírov. Konkrétny elixír vznikne tak, že spojíme suroviny s látkami, z ktorých jedna obsahuje veľké kolečko a druhá malé kolečko, so symbolom daného elixíru:

Príklad:

Ak sa v dvojici látok žiadny symbol nezhoduje, vznikne elixír bez efektu ( ):

Látky  a  sú „žolíkmi“ a dokážu nahradiť veľké kolečko ľubovoľnej farby s uvedeným znamienkom:

Spojením  a  však dostaneme opäť elixír bez efektu.

V hre však kombinujete suroviny a nie látky a neviete, aké látky sú v použitých surovinách obsiahnuté. Napr. môžete zistiť, že spojením kariet  a  získate elixír . To môže znamenať, že:

 obsahuje  a  obsahuje .

Alebo  obsahuje  a  obsahuje .

Alebo  obsahuje  a  obsahuje ...

A mnoho ďalších možností, ktoré však môžete zredukovať ďalšími a ďalšími experimentmi. Keď poznáte recepty na konkrétne elixíry, môžete ich predávať hrdinom a zarábať tak peniaze. Ak tušíte, akú látku obsahuje jedna zo surovín, môžete o nej napísať teóriu a získať tak reputáciu. Ak sa však zmýlite, vaši súperi vám teóriu môžu vyvrátiť a vy reputáciu stratíte. Preto si pamätajte: vedomosti sú v tejto hre veľmi cenné J.

Priebeh kola

Určenie poradia

Každý hráč si zvolí jednu variantu na poli „zbieranie surovín (určenie poradia)“. Na každej variante je uvedené poradové číslopočet surovín a príp. akčných kariet, ktoré hráč získa. Vo výbere začína hráč, ktorý má pred sebou žetón začínajúceho hráča. Potom si vyberajú ďalší hráči v smere hodinových ručičiek. Žetón začínajúceho hráča sa využije len v tomto jedinom prípade. Ďalej už hráči budú hrať vždy podľa vybraného poradového čísla.

Čím vyššie poradové číslo si hráč vyberie, tým neskôr bude hrať pri vyhodnocovaní jeho akcií, avšak tým výhodnejšie množstvo surovín a akčných kariet toto kolo získa. Žiadny hráč si nesmie vybrať rovnakú variantu, ako niektorý z predchádzajúcich hráčov.

Variantu označenú symbolom si hráči nevyberajú. K čomu slúži sa dočítate ďalej.

Po výbere varianty si hráč ihneď potiahne uvedený počet surovín a akčných kariet. Ak už v balíčku surovín nie je dostatočný počet surovín, zamiešajte odhadzovací balíček surovín a vytvorte z neho nový doberací balíček. Maximálny počet surovín, ktoré môže mať hráč na ruke je 8! Hráč, ktorý má 8 surovín už nesmie ťahať ďalšie!

hranie akčných kariet

Na akčných kariet je vždy uvedené čo robia a aj kedy sa majú hrať. Ak je na karte napísané „hrať ihneď“, vykonajte čo je na karte napísané hneď po jej potiahnutí.

Výnimkou sú jedine karty, za ktoré získavate víťazné body. Tie sa nehrajú – odložte si ich a na konci hry pri vyhodnotení si za ne pripočítajte získané víťazné body.

Voľba akcií

Hráči postupne volia, aké akcie chcú hrať. Každé pole hracieho plánu symbolizuje jeden druh akcie (okrem poľa „určenie poradia“) a každý hráč položením svojich drevených kociek na vybrané polia určí, ktoré akcie chce toto kolo hrať.

Je možné umiestniť viac kociek na jedno pole a hrať tak danú akciu viac krát. Výnimkou sú iba akcie „Transmutácia“ a „Predaj elixírov hrdinom“ (označené symbolom ), ktoré môže každý hráč hrať len raz za kolo.

Akcie „Predaj elixírov hrdinom“ a „Obchod s artefaktmi“ sú označené symbolom , čo znamená, že 1 odohranie týchto akcií vyžaduje 2 kocky (Ak chcete akciu „Obchod s artefaktmi“ hrať 2 krát, musíte teda použiť 4 kocky. „Predaj elixírov hrdinom“ je možné hrať len raz za kolo, takže ak chce hráč túto akciu hrať, musí na ňu položiť práve 2 kocky).

Hráči si volia svoje akcie v poradí podľa poradového čísla a to od najvyššieho po najnižšie (pri vyhodnocovaní akcií sa bude hrať v presne opačnom poradí). Hráč, ktorý je na rade ihneď musí umiestniť všetky svoje akcie.

Výnimky pre prvé kolo:

V prvom kole má každý hráč k dispozícií len 3 kocky na hranie akcií!, v druhom 4 kocky a v ostatných kolách už majú hráči k dispozícií všetkých 5.

Niektoré akcie sú označené symbolom . Tieto akcie nie je možné hrať v prvom kole.

Vyhodnotenie akcií

Ak si už všetci hráči zvolili svoje akcie, môžu sa začať vyhodnocovať.

Akcie sa postupne vyhodnocujú v takom poradí, v akom sú zobrazené na pláne (po smeru hodinový ručičiek od  poradí). Každá akcia sa ihneď vyhodnotí pre všetkých hráčov, ktorý na nej majú svoju kocku. Ak má na nejakej akcii svoju kocku viac hráčov, hrajú podľa poradového čísla od najnižšieho po najvyššie (tj. presne naopak ako pri voľbe akcií).

Ak jeden z hráčov hrá danú akciu viac krát, akcia sa vyhodnotí vo viacerých kolách – najprv zahrá danú akciu každý hráč jeden krát, a potom sa vyhodnotí znova, pre hráča/hráčov, ktorý ju chceli hrať druhý krát, v ďalšom kole pre hráčov, ktorý ju chceli hrať tretí krát, atď...

Príklad: na niektorú akciu položil červený hráč 1 kocku, modrý 2 kocky a zelený 3 kocky. Červený má poradové číslo 3, zelený 5modrý 6. Akcia sa vyhodnotí v nasledujúcom poradí:

Červený ą zelený  ą modrý ą zelený (lebo červený už nemá ďalšiu kocku) ą modrý ą zelený.

Až po kompletnom vyhodnotení všetkých kociek všetkých hráčov na jednej akcii sa prejde k vyhodnoteniu nasledujúcej akcie.

Akcie hrateľné v prvom kole

Zbierať ďalej

Každý hráč, ktorý zahral túto akciu, si potiahne ešte jednu kartu z nabídky nebo z balíčka surovín. (Ak niektorý hráč na túto akciu položil viac svojich kociek, potiahne si viac kariet).

transmutácia

Hráč zahodí jednu surovinu na odhadzovací balíček a vezme si zo zásoby 1 zlaťák.

Túto akciu môže každý hráč hrať len raz za kolo!

Testovanie na sebe a ochutnávač

Pomocou týchto dvoch akcií môžete testovať kombinácie surovín, aby ste odhalili, aký elixír z nich vznikne. Takto sa môžete naučiť nové recepty na elixíry, ktoré môžete neskôr využiť pri predaji elixírov. Získaná informácia vám navyše môže pomôcť pri formovaní teórií o tom, ako jednotlivé suroviny fungujú.

V oboch týchto akciách postupujete nasledovne:

Š       Hráč, ktorý sa dostane na rad vo vyhodnotení danej akcie, si umiestni 2 suroviny do svojho stojanu (všetci hráči, ktorí hrajú túto akciu si suroviny môžu prichystať už napred). Nie je možné zmiešať 2 rovnaké suroviny.

Š       Potom si vezmite telefón/tablet s aplikáciou k tejto hre a zvoľte „namiešať elixír“

Š       Zamerajte objektív zariadenia tak, aby ste na obrazovke videli obe karty surovín naraz

Š       Počkajte, kým aplikácia rozozná suroviny. Ak boli suroviny rozoznané správne, kliknite na „potvrdiť“.

Š       Potom sa na obrazovke zobrazí elixír, ktorý ste vytvorili. Vytvorený elixír ukážte ostatným hráčom. Suroviny, z ktorých ste ho vyrobili, však nikdy ostatným hráčom neukazujte! Použité suroviny odhoďte (face-down!) na odhadzovací balíček. Aby sa odhadzovací balíček neplietol s doberacím, je na odhadzovací balíček vyhradené miesto na pláne.

Informáciu o tom, aký elixír z danej dvojice surovín vznikne, si poznačte do svojej tabuľky.

Rady na skenovanie elixírov:

Š       Karty surovín musia byť správne otočené, nesmú byť naležato a ani dolu hlavou (poznáte to podľa toho, že hore sú 2 bodky a dole 1)

Š       Bodky na kartách nesmú byť zakryté!

Š       Zariadenie držte čo najviac rovnobežne s kartami

Š       Karty by nemali byť v tieni

Š       Ak aplikácia rozoznala tvar karty avšak nerozoznala obrázok (znázornené červenými čiarami spájajúcimi bodky v rohoch karty), skúste zvýšiť toleranciu. Toto sa typicky stáva pri slabom osvetlení

Š       Ak aplikácia rozoznáva karty nesprávne (zobrazuje inú surovinu než je na karte) pravdepodobne máte už nastavenú príliš vysokú toleranciu. V takomto prípade toleranciu znížte.

Rozdiel medzi testovaním na sebe a ochutnávačom spočíva v tom, čo sa stane ak vyrobíte akýkoľvek elixír so znamienkom -. (Ak vyrobíte elixír so znamienkom + alebo elixír bez efektu, nič sa nedeje)

Pokial vyrobíte elixir, ktorý už viete vyrobiť dostávate akčnů kartu.

Testovanie na sebe

V tomto prípade testujete význam elixíru tak, že ho sami ochutnáte. Nič vás to nestojí, ale riskujete, že sa môžete otráviť nejakým záporným elixírom. Podľa toho aký záporný elixír ste vyrobili, sa stane nasledovné:

Š       Červený (jed): umiestnite jednu svoju kocku na hranie akcií na políčko nemocnice (hneď vedľa políčka testovania na sebe). Túto kocku nesmiete v budúcom kole používať, tj. budúce kolo máte o 1 akciu menej.

Š       Modrý (elixír zabúdania): strácate 1 bod reputácie (odrátajte si ich na počítadle)

Š       Zelený (elixír paralýzy): umiestnite svoj žetón na výber poradia na poslednú variantu v zozname (označenú symbolom  ). V budúcom kole si poradie nevyberáte sami, ale budete hrať túto variantu (tj. hráte ako posledný). Ak viac hráčov vypilo toto kolo elixír paralýzy, umiestnite ich žetóny na výber poradia na koniec rady. Čo sa týka počtu získaných surovín a akčných kariet na začiatku kola, pre všetkých platí to isté: 1 surovina a 1 akčná karta. Hrať ale budú po sebe a to v takom poradí, v akom elixír paralýzy vypili.

V prípadě, že sa podarí v jednom kole jednomu hráčovi vyrobiť takistý záporný elixír viackrát, nemá za tu už žiadný další postih.

ochutnávač

V tomto prípade ste si na otestovanie elixíru najali ochutnávača, čo je o niečo bezpečnejšie, avšak ak má s niektorým vašim spoluhráčom zlú skúsenosť, musíte mu zaplatiť.

Zo začiatku je táto akcia zdarma. Ak však niektorý hráč vyrobí elixír so znamienkom -, všetci hráči čo hrajú po ňom, musia ochutnávačovi zaplatiť 1 zlaťák, inak nemôžu testovať. Hráč, ktorý tento elixír namiešal, ešte nič platiť nemusí.

Hráč, ktorý vyhodnocuje akciu ochutnávač ako prvý, teda nikdy nemusí platiť. Hráč, ktorý hrá ako druhý platí iba ak prvý hráč namiešal elixír so znamienkom -. Tretí hráč platí ak jeden z prvých dvoch namiešal elixír so znamienkom -, atď... Ak má niektorý z hráčov na tejto akcii 2 kocky a znovu sa dostane na rad, môže sa stať že už bude musieť za druhý pokus zaplatiť, aj keď za prvý ešte neplatil.

Cena už nikdy nebude vyššia ako 1 zlaťák, takže ak niekto ďalší vytvorí elixír so zn. -, už sa nič nedeje. V nasledujúcom kole opäť prvý hráč testuje zadarmo.

V tejto chvíli už viete všetko na to, aby ste si mohli zahrať prvé kolo. Pripomínam znovu, že v prvom kole používate len 3 kocky na hranie akcií!

Druhé a ostatné kolá

Na začiatku druhého (a každého ďalšieho kola) otočte vrchnú kartu z balíčka hrdinov. Po otočení karty s hrdinom predajte žetón začínajúceho hráča ďalšiemu hráčovi po smere hodinových ručičiek a pokračujte rovnako ako v prvom kole: voľbou poradia a voľbou akcií. Tento krát však máte k dispozícii v druhom kole 4 kocky a v ďalších kolách všetkých 5 kociek a môžete si zvoliť zo všetkých akcií na pláne.  Za každé dve nevyužité kocky získava hráč jednu akčnů kartu, napríklad keď neuspeje v dražbe o elixir, vracia sa mu dve kocky zpat  a za tie dostáva tú akčnů kartu. Ďalej sú vysvetlené všetky akcie, ktoré v prvom kole nebolo možné hrať.

Predaj elixírov

Do mesta prišiel hrdina, ktorý chce nakúpiť nejaké magické elixíry. Tento hrdina je znázornený na kartičke hrdinu, ktorá bola otočená na začiatku kola. V spodnej časti karty sú znázornené elixíry, o ktoré má záujem. Ak hrá akciu predaj elixírov viac alchymistov, kúpi ich od toho, kto mu ponúkne najlepšie obchodné podmienky.

Ak chce hráč hrať túto akciu, musí na ňu položiť 2 svoje kocky! Navyše každý hráč ju môže hrať len raz za kolo (tj. nie je možné predať viac ako 1 elixír za kolo)

Je ideálne, ak hrdinovi predáte presne taký elixír, aký chcel, avšak môžete mu predať akýkoľvek elixír. Podľa toho, ako sa líšil od jeho požiadaviek potom ale môže utrpieť vaša reputácia. Rozlišujú sa 4 kategórie:

Š        Správny elixír: predali ste presne ten elixír, ktorý hrdina chcel (správna farba aj znamienko). Za to získate 1 bod reputácie.

Š        Správne znamienko: predali ste elixír so správnym znamienkom, no inej farby než hrdina chcel. Za to nezískate ale ani nestratíte reputáciu.

Š        Bez efektu: predali ste elixír bez efektu. Za to stratíte 1 bod reputácie.

Š        Opačné znamienko: predali ste elixír s opačným znamienkom než chcel hrdina (na farbe nezáleží). Za to stratíte 2 body reputácie.

Vyhodnotenie prebieha nasledovne:

Najprv sa určí, kto hrdinovi predá prvý elixír zľava. Každý hráč, ktorý toto kolo zahral akciu predaj elixírov určí svoje obchodné podmienky pre tento elixír. Na to má každý hráč sadu 9 kariet. 4 karty (so zlaťákmi) určujú cenu, 4 karty určujú záruku.

Všetci hráči si naraz tajne vyberú jednu kartu s cenou a jednu kartu so zárukou (nehrajú teda po poradí, ako pri vyhodnocovaní ostatných akcií), pokud niekto má akčnů kartu so smajlíkmi, može ju tiež vybrať, ale jen v prípadě, že súčet smajlíkov je i bez nej alespoň 1.

Ak má každý hráč vybrané 2 karty, všetci ich naraz otočia. Právo predať elixír dostane hráč s najvyšším množstvom symbolov  (spokojnosť zákazníka) na jeho kartách obchodných podmienok (symbol  sa počíta ako -1 ). Čím nižšia je cena, tým je na karte viac symbolov  a taktiež čím lepšia je záruka, tým je viac symbolov . V prípade remízy získava právo predaja hráč s najnižším poradovým číslom.

Každý hráč ktorý chce predávať elixír musí svoje obchodné podmienky určiť tak, že celkový súčet jeho  je aspoň 1! Ak hráč nechce predávať tento elixír, ale chce predať až druhý alebo tretí elixír zobrazený na karte hrdinu, môže vybrať karty tak, aby súčet smajlíkov bol menší ako 1.

Hráč, ktorý získal právo predaja potom musí vyrobiť elixír, ktorý predá hrdinovi. Postupuje sa rovnako, ako v prípade testovania elixírov. Hráč (tajne) oskenuje 2 suroviny a aplikácia vyhodnotí, aký elixír vyrobil, s tým rozdielom, že sa dovie iba či bol správny nebo len rovnaké znamienko nebo neutrálny nebo mal opačné znamienko. Ten potom ukáže ostatným hráčom. Použité suroviny potom zahodí.

Hráč si potom vezme množstvo zlaťákov zo zásoby, zodpovedajúce cene v jeho obchodných podmienkach. Avšak v prípade že elixír ktorý vyrobil nespĺňa záruku, ktorú hráč ponúkol, nedostane nič. Rôzne záruky pokrývajú rôzne kategórie elixírov uvedené vyššie. Ak ste vyrobili správny elixír ( ), hrdina vám zaplatí vždy, preto na zárukách jeho symbol ani nie je zobrazený. Ostatné kategórie elixírov pokrývajú len niektoré záruky. Ak je na záruke vedľa symbolu danej kategórie symbol , hrdina vám musí zaplatiť, aj keď elixír spadá do takejto kategórie. Ak je tam však symbol , garantujete hrdinovi vrátanie peňazí ak elixír bude v takejto kategórii, tj. inak povedané nezaplatí vám nič.

Príklad: hrdina chce kúpiť elixír . Touto zárukou mu garantujete, že mu predáte elixír so záporným znamienkom (aj keď možno inej farby, než je červená). Ak mu predáte elixír bez efektu alebo ľubovoľný elixír s kladným znamienkom, nemusí vám nič zaplatiť.

Táto karta má navyše hodnotu 1 , takže môžete si dovoliť s ňou zahrať cenu až 3, tak aby ste stále spĺňali podmienku aspoň 1  celkovo.

Bez ohľadu na to, či vám hrdina zaplatil alebo nie, si ešte pripočítajte alebo odpočítajte reputáciu, podľa kategórie elixíru, aký ste mu predali (popísané vyššie).

Po predaji elixíru prejdite na ďalší elixír zobrazený na karte hrdinu a celý proces opakujte. Hráč, ktorý už nejaký elixír predal (bez ohľadu na to či úspešne alebo neúspešne) sa už predaja ďalších elixírov toto kolo neúčastní!

V 2-3 hráčoch hrdina kupuje len druhé 2 elixíry zobrazené na karte. V 4 hráčoch kupuje aj prvý elixír.

Ak sa hráč na počítadle reputácie nachádza na políčku označenom  alebo vyššie (tj. v zelenej oblasti), pripočíta si pri určovaní obchodných podmienok vždy 1 . V takom prípade teda môže zahrať aj dvojicu kariet, ktorá má súčet 0 . Ak však máte vysokú reputáciu, môžete o ňu aj ľahšie prísť! V zelenej oblasti totiž za každú stratu reputácie stratíte ešte 1 bod reputácie navyše!

Napríklad za predaj elixíru bez efektu teda nestratíte 1 ale 2 body reputácie, za predaj elixíru s opačným znamienkom než chcel hrdina, teda nestratíte 2 ale až 3 body reputácie! A to neplatí len pri predaji elixírov, ale aj pri každej inej strate reputácie v hre (vypitie elixíru , vyvrátenie teórie, konferencia...)

Obdobne to funguje v tmavej zelenej oblasti: tu si pripočítavate až 2  pri každom predaji, avšak za každú stratu reputácie si odpočítate až 2 ďalšie body reputácie. Na opačnom konci počítadla je zas červená oblasť, v ktorej máte naopak vždy o 1  menej (znázornené ako ) avšak pri každej strate reputácie strácate o 1 menej (inak povedané, po každej strate reputácie si 1 reputáciu pripočítate naspäť).

Špeciálne pravidlá predaja v hre 2 hráčov: hráči určujú svoje obchodné podmienky iba raz (bez ohľadu na to, či chcú predať prvý alebo druhý elixír na karte hrdinu! Hráč ktorý vyhrá, tj. má viac , si potom vyberie, ktorý elixír chce predať. Druhý elixír sa potom už nepredáva.

Napísanie teórie

Keď o niektorej surovine viete, akú látku obsahuje alebo to aspoň tušíte (alebo aspoň tušíte že vaši protivníci to nevedia J), môžete sformulovať o tejto surovine teóriu. Hráči, ktorý majú na tejto akcii svoju kocku hrajú po poradí (tak ako je to opísané v kapitole vyhodnotenie akcií) a každý hráč ktorí sa dostane na rad, môže buď napísať novú teóriu alebo podporiť teóriu iného hráča.

napísanie novej teórie

Ak chcete napísať novú teóriu musíte zaplatiť jeden zlaťák. Potom si môžete vybrať jednu prázdnu kartu teórie (knihy). Každá karta teórie zobrazuje jednu surovinu a prázdne políčko, na ktoré musíte položiť žetón látky. Na toto miesto položte žetón s látkou, o ktorej si myslíte, že sa nachádza v danej surovine. Nesmiete používať žetóny látok, ktoré už sú použité v inej teórii!

Na záver ešte teóriu opatrite svojou pečaťou. Na začiatku dostal každý hráč sadu kariet s pečaťou vo svojej farbe. Môžete si vybrať, či použijete pečať, ktorá má z druhej strany hviezdičku alebo nie. Ak použijete pečať s hviezdičkou a teória bude správna, na konci hry za ňu získate podstatne viac bodov. Ak však bude nesprávna, tak podstatne viac bodov stratíte. Preto hviezdičky používajte s rozvahou. Ostatným hráčom neukazujte zadnú stranu zvolenej pečate!

Po napísaní novej teórie ihneď získavate +1 k reputácii.

Na konci každého kola navyše získa hráč s najväčším počtom svojich pečatí na teóriách +1 k reputácii. V prípade remízy reputáciu dostanú všetci hráči, ktorí majú najviac pečatí, avšak musia mať aspoň jednu.

podporenie cudzej teórie

Ak sa rozhodnete podporiť cudziu teóriu, svoju pečať položíte na už napísanú teóriu. Tento krát však okrem 1 zlaťáku do banku zaplatíte i po 1 zlaťáku každému hráčovi, ktorý mal na vybranej teórii svoju pečať. Opäť je na vás, či použijete pečať s hviezdičkou alebo bez hviezdičky.

Za podporenie cudzej teórie nezískate ihneď +1 bod reputácie, avšak pečať sa vám stále počíta na konci kola pri určení, kto získa bonus k reputácii za najviac teórií.

karty úloh

Za písanie teórií (a aj podporovanie cudzích teórií) môžete plniť karty úloh. Na 5 kartách sú znázornené 3 alebo 4 suroviny. Aby ste splnili takúto úlohu, musíte mať svoje pečate na teóriách s rovnakými surovinami, aké sú vyobrazené na karte. Ak ešte nemáte splnenú žiadnu úlohu, stačí ak máte zapečatené 2 teórie z príslušnej karty. Ak už ste splnili nejakú úlohu/úlohy v minulosti, na splnenie ďalších úloh musíte mať zapečatené 3 teórie z príslušnej karty (bez ohľadu na to, či sú na karte celkovo 3 alebo 4).

Kartu z úlohou dostane vždy hráč, ktorý podmienku z karty splní ako prvý. Ako náhle nejaký hráč získa kartu úlohy, už ju nikdy nemôže stratiť, ani mu ju nikdy nemôže vziať iný hráč a to aj v prípade, že by už podmienku na karte prestal spĺňať.

Na konci hry hráč za každú kartu úlohy získa toľko víťazných bodov, koľko je na nej uvedené.

vyvrátenie teórie

Ak viete že teória ktorú napísal niektorý z vašich súperov je nesprávna, môžete mu ju zrušiť pomocou tejto akcie a uvoľniť tak použitú kartu teórie a žetón látky na ďalšie použitie. Toto je jediný spôsob ako umožniť aby sa táto karta a žetón dali použiť znovu!

Hráči hrajú podľa štandardného poradia. Hráč ktorý je na rade, predvedie jeden experiment – zmieša 2 konkrétne suroviny. Tieto suroviny nemusí mať na ruke; hráč v aplikácií vyberie možnosť „vyvrátiť teóriu“ a potom v aplikácii ručne zadá dvojicu surovín. Po kliknutí na „potvrdiť“ aplikácia vyhodnotí, aký elixír z nich vznikne. Ak takýto elixír nemôže vzniknúť z látky, ktorá sa podľa nejakej teórie nachádza v jednej z použitých surovín, teória je vyvrátená.

Príklad: jeden z hráčov má napísanú takúto teóriu:

Iný hráč zahrá vyvrátenie teórie a zadá suroviny  a . Ukáže sa, že z týchto surovín vznikne elixír  . Z látky  však nikdy nemôže vzniknúť elixír , pretože neobsahuje symbol . Tým pádom je teória vyvrátená.

Vo výnimočnom prípade sa môže stať, že jeden experiment vyvráti až 2 teórie.

Hráč, ktorý úspešne vyvrátil teóriu, získa 2 body reputácie. V prípade, že by žiadnu teóriu svojim experimentom nevyvrátil, stratí 1 bod reputácie.

V prípade že je teória vyvrátená, každý hráč, ktorý mal na nej pečať, svoju pečať otočí:

Š       Ak bola bez hviezdičky, stratí 3 body reputácie a pečať si vezme a môže ju znovu použiť.

Š       Ak bola s hviezdičkou, stratí 7 bodov reputácie a pečať zahodí – už ju nesmie znovu použiť.

Hráč, ktorý teóriu vyvrátil má navyše právo ihneď napísať novú teóriu. Musí však mať aspoň jednu kocku na akcii „napísanie teórie“. Ak sa rozhodne túto možnosť využiť, odstráni 1 svoju kocku z akcie „napísanie teórie“ a zaplatí 1 zlaťák, podľa normálnych pravidiel. Takto však môže napísať len teóriu o surovine, o ktorej práve teóriu vyvrátil!

Jedinou (avšak veľmi dôležitou) výhodou tohto práva je, že hráč ktorý teóriu vyvrátil má právo napísať novú teóriu namiesto nej skôr ako ostatní hráči. Pri vyvrátení teórie predvádzate experiment verejne, a tak o danej surovine dávate nové informácie aj ostatným hráčom, takže viacerí hráči už môžu zistiť, aké má byť správne riešenie. Preto dostáva prednosť pri sformulovaní novej teórie hráč, ktorý prvý zistil že bola nesprávne.

spor

Pri vyvracaní teórie môže nastať jeden špeciálny prípad: pokus nevyvráti žiadnu teóriu avšak, ukáže že dve teórie nemôžu platiť zároveň.

Príklad: sú napísané nasledujúce teórie:

 a

Jeden z hráčov zahrá vyvrátenie teórie a zmieša  a  a dostane z toho elixír . Látky v oboch teóriách obsahujú symbol , takže u oboch existuje spôsob, ako z nich vyrobiť elixír . Avšak, tieto dve látky by dohromady mali dať elixír  ! (symbol obsahujú obe len na malom kolečku, je pritom nutné spojiť jedno malé a jedno veľké kolečko).Z experimentu teda nie je jasné ktorá teória je nesprávna, je však jasné že nemôžu platiť zároveň.

Iný príklad sporu: máme teórie:

 a

Experiment ukáže že + = . To je možné vyrobiť z oboch látok, avšak spojením týchto látok by sme mali dostať .

V takomto prípade nie je vyvrátená ani jedna teória a obe sú označené žetónom [spor] v rovnakej farbe. Považuje sa to za úspešný pokus o vyvrátenie, takže hráč ktorý spor objavil získava +2 k reputácii. Hráči, ktorý majú na teóriách svoje pečate ich však zatiaľ ešte neodhalia a nestratia žiadnu reputáciu. Ich pečate sú akurát dočasne neplatné a to pri vyhodnocovaní najväčšieho počtu pečatí na konci kola, pri plnení úloh a pri vyhodnotení konferencie.

Ako náhle niekto jednu teóriu zo spornej dvojice úplne vyvráti, z tej druhej je odstránený žetón [spor], a opäť sa vracia do platnosti.

Je možné aby jedna teória bola v spore s viacerými teóriami zároveň alebo bolo viac dvojíc teórií, ktoré sú vo vzájomnom spore. Z tohto dôvodu je v hre viac dvojíc žetónov [spor], ktoré sú farebne odlíšené. Aby sa teória mohla vrátiť do platnosti, musia z nej byť odstránené všetky žetóny [spor].

obchod s magickými artefaktami

Ak máte nasporené veľké množstvo zlaťákov, môžete si za ne kúpiť magický artefakt, za ktorý máte na konci hry víťazné body. Ale pozor! Nečakajte s kúpou príliš dlho, lebo tie najlepšie kusy sa vypredajú!

Ak chce hráč hrať túto akciu, musí na ňu položiť 2 svoje kocky!

Hráč, ktorý sa dostane na rad (v tejto akcii je dodržiavanie poradia veľmi dôležité!) si môže kúpiť za 4 zlaťáky 1 magický artefakt a to ten s najlepším číslom momentálne v ponuke, takže pre ďalších hráčov ostanú už len slabšie artefakty.

Na konci hry je za každý artefakt toľko víťazných bodov, koľko uvádza číslo na artefakte.

koniec kola

Na konci kola nezabudnite:

Š       Pridať +1 k reputácii hráčovi/hráčom s najväčším počtom pečatí

Š       Vymeniť suroviny v obchode za iné 3.

Š       Prípadne vyhodnotiť konferenciu

konferencia

Konferencia sa koná ak žetón na počítadle konferencií na začiatku kola dosiahol či prekročil jedno z platných červených políčok (v 2-3 hráčoch je to 2. a 5. políčko, v 4 hráčoch 2. a 4. políčko).

Konferencia sa koná vždy 2x za hru, akurát vždy v iných 2 kolách.

Pri prvej konferencii hráč/hráči s nulovým počtom pečatí na teóriách strácajú 3 body reputácie, hráči s jednou teóriou strácajú 1 bod reputácie. Pri druhej konferencii hráč/hráči s nulovým počtom pečatí na teóriách strácajú 3 body reputácie, hráči s jednou teóriou strácajú 2 body reputácie, hráči s dvomi teóriami strácajú 1 bod reputácie.

 

posledné kolo

Kolo v ktorom sa otočila posledná karta hrdinu je posledné!

V tomto kole prekryte poradovník na poli „určenie poradia“ špeciálnym poradovníkom,  s nápisom „posledné kolo“. V poslednom kole sú na výber aj možnosti, na ktorých sa dá okrem surovín a akčných kariet získať aj víťazné body. Tieto víťazné body si hráči ktorí si danú možnosť vybrali pripočítajú na konci hry pri záverečnom bodovaní.


 

koniec hry

Hra končí po skončení posledného kola, tj. kola v ktorom bola otočená posledná karta hrdinu.

V 2-3 hráčov má hra teda vždy 7 kôl (1 kolo bez hrdinu + 6 hrdinov).

V 4 hráčoch má hra vždy 6 kôl (1 kolo bez hrdinu + 5 hrdinov).

Na konci hry si hráči sčítajú víťazné body za nasledujúce veci (toto je zhrnuté aj na karte koniec hry):

Š       Za reputáciu: každý hráč si pripočíta víťazné body podľa toho, kde skončil na počítadle reputácie. Bodová hodnota každého políčka je uvedená nad počítadlom reputácie.

Š       Za artefakty: sčíta sa hodnota artefaktov, ktoré hráč vlastní

Š       Za splnené úlohy: sčíta sa hodnota kariet úloh, ktoré hráč splnil

Š       Za teórie: v aplikácii kliknite na tlačítko „zobraziť riešenia“ aby ste vedeli ktoré teórie sú správne a ktoré nesprávne. Potom otočte všetky pečate, aby ste zistili, na ktorých je hviezdička.

o   Za pečať bez hviezdičky na správnej teórii je 1 bod

o   Za pečať bez hviezdičky na nesprávnej teórii je -1 bod

o   Za pečať s hviezdičkou na správnej teórii je 3 body, pokud je pečať na prvom mieste získáva 5 víťazných bodov

o   Za pečať s hviezdičkou na nesprávnej teórii je -3 body, pokud je pečať na prvom mieste stráca 5 víťazných bodov

Š       Všetky nepoužité akčné karty zameňte za zlaťáky (za nepoužitú môžete považovať aj bodovaciu akčnú kartu, z ktorej žiadne body nedostanete). Za každé 3 zlaťáky je 1 bod

Š       Za poradie v poslednom kole: Ak si hráč pri výbere poradia v poslednom kole zvolil variantu, ktorá mu dáva víťazné body, tak si ich započíta

Š       Za akčné karty: týka sa len hráčov, ktorí získali nejakú bodovaciu akčnú kartu. Za čo presne body dostanú je uvedené na karte.

Po sčítaní bodov sa víťazom stáva hráč s najväčším počtom bodov.

V prípade remízy vyhráva hráč s väčším počtom surovín na ruke.